ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden en bepalingen

Deze voorwaarden voor toegang en gebruik van de website (“Gebruiksvoorwaarden”) (tezamen met ons Privacybeleid en alle overige documenten waarnaar daarin verwezen wordt) zijn van toepassing op uw gebruik van en toegang tot onze website online.brother.be, ongeacht of u gast of geregistreerd gebruiker bent.

Brother International (Belgium) NV (“Brother”, “wij”, of “ons”) is een in België opgerichte vennootschap geregistreerd in het rechtspersonenregister (RPR) onder met nummer 0411.519.530, gevestigd te Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden. Het btw-nummer is BE 411.519.530.

Deze Website dient alleen ter informatie. Door toegang tot of gebruik van de Website of materiaal van de Website te downloaden, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in daardoor gebonden te zijn. Indien u er niet mee instemt door deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn, gelieve geen gebruik van de Website te maken of materiaal van de Website te downloaden.

Mogelijk dient u naast deze Gebruiksvoorwaarden ook in te stemmen met andere voorwaarden die betrekking hebben op bepaalde diensten en/of producten die wij van tijd tot tijd op of via de Website kunnen aanbieden. Indien en uitsluitend voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen dergelijke voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de voorwaarden voor een bepaalde dienst of een bepaald product voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of de Website,gelieve contact met ons op te nemen door middel van de gegevens op de info@brother.be.

Toegang tot onze Website

Toegang tot de Website wordt slechts tijdelijk verleend, en Brother behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving om welke reden dan ook de toegang tot of het gebruik van de Website in te trekken of te wijzigen. Brother kan niet garanderen dat de gehele Website, of een deel daarvan, te allen tijde beschikbaar en bereikbaar is. U erkent en gaat ermee akkoord dat de onbeschikbaarheid het gevolg kan zijn van verschillende factoren, zoals, onder meer, onderhoud, het verwijderen van de gehele Website, of een deel daarvan, of de onbeschikbaarheid van netwerken of elektronische communicatiediensten. Brother is niet aansprakelijk ten opzichte van u of derden indien om welke reden ook de Website op enig moment of voor enige duur niet beschikbaar is.

Uw gebruik van de Website

U mag de Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U mag de Website niet gebruiken:

(a) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving of gedragscodes;

(b) op onrechtmatige of frauduleuze wijze, of met een onrechtmatig of frauduleus doel of gevolg;

(c) met als doel op enige wijze (te trachten) schade toe te brengen aan minderjarigen;

(d) voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of (her)gebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de hieronder genoemde maatstaven voor inhoud van Brother;

(e) het doorgeven of doen verzenden van ongevraagde of niet-geautoriseerd(e) advertenties of promotiemateriaal of enigerlei soortgelijke wervingsberichten (spam); of

(f) het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal met een virus, Trojan horse, worm, tijdbom, keystroke logger, spyware, adware of enig ander programma, gegevens of codes die technologisch schadelijk zijn.

Ook stemt u ermee in:

(a) niet in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden enig deel van de Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen; en

(b) zich te onthouden van verstoring, belemmering, beschadiging of toegang zonder toestemming van:

(i) enig deel van de Website;

(ii) apparatuur of netwerken waarop de Website is opgeslagen;

(iii) software die wordt gebruikt om de Website tot stand te brengen; of

(iv) apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden in verband met uw of hun gebruik van de Website.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot sommige delen van de Website, of de gehele Website, beperken voor gebruikers die zich bij Brother hebben aangemeld.

Indien u in het kader van de beveiligingsprocedures van Brother een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie (" Identificatiecodes") hebt gekozen of ontvangen, dan dient u hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze niet aan derden bekend te maken. Brother mag te allen tijde alle door u gekozen of door Brother toegewezen Identificatiecodes uitschakelen indien Brother van mening is dat u zich niet aan de voorschriften van deze Gebruiksvoorwaarden hebt gehouden, of als reactie op een dreigend of verwacht beveiligingsrisico.

De toegang tot of het gebruik van de Website of van elk gedeelte van de Website waarvoor voorafgaande identificatie nodig is, of een authenticatie uitgevoerd met behulp van uw Identificatiecodes zal worden geacht door u te zijn uitgevoerd of toegestaan. Bijgevolg zullen alle handelingen die worden uitgevoerd met gebruik van de Identificatiecodes worden geacht door u of namens u te zijn uitgevoerd en zal u als enige verantwoordelijk zijn voor deze handelingen.

Ook bent u er verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding of met gebruik van uw gebruikersidentificatiegegevens toegang verkrijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Interactieve diensten

Telkens wanneer u gebruikmaakt van een functie op de Website waarmee u feedback, opmerkingen, beoordelingen en/of ander materiaal naar de Website kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van de Website (gezamenlijk: de “Gebruikersinhoud”), dient deze Gebruikersinhoud te voldoen aan de hieronder genoemde maatstaven voor inhoud.

U verleent hierbij Brother een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, overdraagbare licentie voor het hosten, opslaan in caches, vastleggen, kopiëren, tonen, verzenden, downloaden, vastleggen en verdelen van dergelijke Gebruikersinhoud en dit voor de gehele duur van hun bescherming onder alle intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht dan ook.

Gelieve de Website op verantwoorde wijze te gebruiken. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de Gebruikersinhoud die u uploadt naar of aanbiedt aan de Website. Brother is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de door u of een andere gebruiker van de Website geplaatste of aangeboden Gebruikersinhoud.

De door u of een andere gebruiker van de Website geplaatste of aangeboden Gebruikersinhoud wordt door Brother niet bekeken, gescreend, gecontroleerd of onderschreven. Brother is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Gebruikersinhoud, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

(a) de inhoud of juistheid van door u of een andere gebruiker geüploade of aangeboden Gebruikersinhoud aan de Website, of verzonden, verdeeld of anderszins door u of een andere gebruiker ter beschikking gesteld via de Website;

(b) toegang tot of wijziging van Gebruikersinhoud door u of een derde;

(c) lasterlijke, illegale, obscene, beledigende, bedreigende Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhoudings- of privacyrechten;

(d) Gebruikersinhoud die niet voldoet aan toepasselijke wetten of decreten of gedragscodes of die illegale activiteiten steunt of aanmoedigt; of

(e) Gebruikersinhoud met gecorrumpeerde bestanden, tijdbommen, Trojan horses, virussen, wormen of andere gegevens, programma's of software die technologisch schadelijk zijn.

Maatstaven voor inhoud

Alle op de Website geüploade, aangeboden, verzonden, gedistribueerde of anderszins via de Website ter beschikking gestelde Gebruikersinhoud dient te voldoen aan de volgende maatstaven voor inhoud. Het is niet toegestaan Gebruikersinhoud te publiceren, te uploaden, vast te leggen, een link daarnaar aan te bieden of deze anderszins te distribueren of te verzenden:

(a) waarmee inbreuk wordt gemaakt of zou worden gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden;

(b) die niet voldoet aan toepasselijke wetten of decreten of gedragscodes of die illegale activiteiten steunt of aanmoedigt;

(c) indien u daartoe niet over de vereiste rechten en toestemmingen beschikt;

(d) die wordt gebruikt om zich voor te doen als iemand anders of een verkeerde voorstelling van uw identiteit of betrokkenheid bij een persoon te geven;

(e) die een persoon kan misleiden of onjuist of onwaar is;

(f) die beledigend, lasterlijk, gewelddadig, kwetsend, aanstootgevend, obsceen, pornografisch, bedreigend, vulgair of anderszins ongepast, verwerpelijk of onrechtmatig materiaal aanprijst, uitlokt of bevat, of schadelijk is voor minderjarigen;

(g) corrupte bestanden, tijdbommen, Trojan horses, virussen, wormen of overige gegevens, programma's of software bevat die technologisch schadelijk zijn; of

(h) tot stand is gekomen in strijd met enige een aan een derde verschuldigde wettelijke verplichting, zoals een contractuele plicht of geheimhoudingsplicht.

Door het aanbieden of uploaden of het distribueren, verzenden of ter beschikking stellen van Gebruikersinhoud via de Website verklaart u dat:

(a) deze Gebruikersinhoud voldoet aan de hierboven genoemde maatstaven voor inhoud en vrijwaart u ons voor alle vorderingen, procedures, processen, verliezen, schadevergoedingen, (on)kosten (waaronder juridische kosten en overige advieskosten) en boetes welke door Brother worden geleden of tegen Brother worden ingesteld door of in verband met uw schending van de bovengenoemde maatstaven voor inhoud;

(b) u de eigenaar, licentienemer of bevoegde gebruiker van die Gebruikersinhoud bent.

U bevestigt dat door het uploaden of anderszins ter beschikking stellen van Gebruikersinhoud aan de Website deze Gebruikersinhoud zichtbaar en toegankelijk kan zijn voor anderen.

Brother behoudt zich het recht voor geplaatste of geüploade Gebruikersinhoud zonder kennisgeving te verwijderen indien wij bericht ontvangen, of wij van mening zijn, dat die Gebruikersinhoud niet voldoet aan de bovengenoemde maatstaven voor inhoud. Brother is niet aansprakelijk voor de verwijdering van eender welke Gebruikersinhoud na ontvangst van dergelijk bericht.

Brother heeft ook het recht om, binnen de grenzen van de toepasselijke wetten en decreten, alle informatie die het over u heeft bekend te maken aan derden die aanvoeren dat door u geplaatste, aangeboden, geüploade of anderszins gedistribueerde of via de Website beschikbaar gestelde Gebruikersinhoud onrechtmatig, onjuist of lasterlijk is, of een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy of in strijd is met een wettelijke verplichting tegenover die derde.

Door het uploaden, aanbieden of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud op onze Website gaat u ermee akkoord dat u op ons verzoek alle informatie en hulp zult leveren die redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verstrekken van stukken of correspondentie (indien beschikbaar) in verband met een klacht die is ontvangen van, of vordering of procedure die is ingesteld door, een derde ten aanzien van die Gebruikersinhoud.

Ook kunnen wij, binnen de grenzen van de toepasselijke wetten en decreten, informatie die wij over u hebben en/of de door uw gebruik van (enig deel van) de Website geplaatste, aangeboden, geüploade of anderszins gedistribueerde of beschikbaar gestelde Gebruikersinhoud bekendmaken aan enige gerechtelijke, toezichthoudende of andere bevoegde instantie in verband met een dergelijke klacht, vordering of procedure in reactie op een rechtmatig en/of gegrond verzoek om dergelijke informatieverstrekking of bekendmaking.

Indien u van mening bent dat de Gebruikersinhoud op de Website:

(a) inhoud bevat die niet voldoet aan een van de bovengenoemde maatstaven voor inhoud; of

(b) inbreuk maakt op een van uw intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten,

gelieve ons dan in kennis te stellen van dergelijke Gebruikersinhoud en/of vermeende inbreuk vergezeld van de volledige bijhorende informatie. Onze contactgegevens zijn te vinden zijn op de info@brother.be op de Website.

Intellectuele eigendomsrechten op de Website

Brother is eigenaar of licentiehouder van het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de Website en de daarop aanwezige inhoud, inbegrepen de Gebruikersinhoud door u of door derden verstrekt, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle rechten zijn voorbehouden.

U mag onderdelen van de Website uitprinten en downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, mits u geen wijzigingen aanbrengt aan de inhoud, geen afbeeldingen of foto's los gebruikt van hun begeleidende tekst en geen kennisgevingen van auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten van dergelijke fragmenten verwijdert.

Het is u niet toegestaan enig deel van het materiaal op de Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daartoe een licentie te hebben van Brother of onze licentiegevers.

Alle toegang tot of het gebruik van de Website verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend beperkt tot die onder deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk verleend en kunnen in geen geval worden uitgebreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Brother. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, of enig ander document, mag worden opgevat als het verlenen van rechten aan enig gebruiker van de Website anders dan deze van toegang en gebruik hierin verleend.

Indien u in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden enig deel van onze Website of de daarop aanwezige inhoud uitprint of downloadt, wordt uw gebruik van onze Website onmiddellijk beëindigd en dient u, naar onze keuze, alle kopieën van de door u vervaardigde materialen terug te sturen of te vernietigen.

Vertrouwen op informatie

Op onze Website geplaatst commentaar en andere materialen of informatie die anderszins op of via de Website beschikbaar zijn gesteld, zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit die voortvloeien uit het vertrouwen dat door u of iemand die over de inhoud ervan kan worden geïnformeerd, wordt gesteld in deze materialen of informatie.

Gebruikersinhoud die door de gebruikers van de Website beschikbaar is gesteld op de Website weerspiegelt uitsluitend de opvatting van deze gebruiker en niet die van Brother. Brother onderschrijft dergelijke Gebruikersinhoud op geen enkele wijze.

U bevestigt dat u niet hebt vertrouwd op enige door of namens ons gedane of gegeven bewering, belofte, garantie of verklaring die niet in deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of daarin genoemde documenten wordt verstrekt. Niets in dit artikel zal de aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken beperken of uitsluiten.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen alle persoonlijke informatie die wij in verband met deze Website kunnen verzamelen gebruiken overeenkomstig ons Privacybeleid. U bevestigt dat u het Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de daarin genoemde voorwaarden.

Onze aansprakelijkheid

Deze Website en de daarop aanwezige informatie en inhoud worden verschaft zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige garantie, verklaring, voorwaarde of verzekering van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, zonder beperking, enige garantie dat de Website zonder onderbreking of fouten beschikbaar zal zijn.

Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit wegens:

(a) door u gemaakte of geleden, directe of indirecte verliezen, schade of kosten in verband met onze Website of in verband met het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot pure financiële schade, of verlies van of schade aan uw hardware, gegevens of informatie;

(b) de op onze Website geplaatste of beschikbaar gestelde inhoud, informatie en materiaal (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, door u of een andere gebruikers van de Website geplaatste, geüploade of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikersinhoud);

(c) websites die een link naar naar onze Website bevatten; en

(d) elk zakelijk verlies uwerzijds, waaronder, doch daartoe niet beperkt, derving van inkomen of omzet, verlies van zakelijke kansen, derving van winsten of verlies van contracten, derving van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verlies van management- of kantoortijd.

Een en ander heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet krachtens toepasselijk recht kan worden uitgesloten of beperkt.

De veiligheid van over het internet verzonden communicatie (waaronder e-mail) hangt af van vele factoren waar wij geen controle over hebben. Wij staan niet in voor de veiligheid of de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie en zijn niet verantwoordelijk voor door u geleden schade als gevolg van de overdracht van dergelijke communicatie.

Brother is er niet voor aansprakelijk indien u geen verbinding kunt maken met of toegang kunt verkrijgen tot de Website, bijvoorbeeld ten gevolge van storingen, fouten of problemen met betrekking tot de hardware, software, het netwerk of de beveiliging van uw computer, uw internetaanbieder of soortgelijke problemen.

Opschorting en beëindiging

Wij bepalen naar eigen inzicht of uw gebruik van de Website heeft geleid tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer dit het geval is, kan Brother iedere actie ondernemen die het gepast acht betreffende deze schending.

Schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan tot gevolg hebben dat wij een of meerdere van de volgende maatregelen nemen:

(a) wij kunnen onmiddellijk, tijdelijk of permanent uw recht op het gebruik van en toegang tot (enig deel van) de Website intrekken;

(b) wij kunnen u een waarschuwing geven:

(c) wij kunnen een juridische procedure tegen u instellen voor teruggave van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve kosten en kosten van rechtsbijstand) die wij als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden hebben gemaakt;

(d) wij kunnen nadere juridische maatregelen tegen u nemen; en/of

(e) wij kunnen zodanige informatie aan wetshandhavers of toezichthouders verstrekken als wij redelijkerwijs noodzakelijk achten of waartoe wij verplicht zijn krachtens toepasselijk recht.

Brother sluit alle aansprakelijkheid uit voor door ons genomen rechtmatige maatregelen naar aanleiding van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, binnen de grenzen van de toepasselijke wetten en decreten. Er geldt geen beperking voor de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven reacties, en Brother kan iedere andere rechtmatige maatregel nemen die zij redelijkerwijs gepast acht.

Virussen, hacking en andere vergrijpen

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te plaatsen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, of de server waarop onze Website is opgeslagen, of een server, computer of database die verbonden is met onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Schending van de bovengenoemde bepaling kan een strafbaar feit opleveren ingevolge de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. We zullen een dergelijke schending aan de desbetreffende wetshandhavingsinstanties melden en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door alle informatie die wij over u hebben aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending houdt uw recht om van onze Website gebruik te maken onmiddellijk op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten of aantasten als gevolg van uw gebruik van onze Website of het door u downloaden van materiaal dat daarop geplaatst of anderszins beschikbaar is gesteld, of op een daaraan gelinkte website.

Links vanuit onze Website

De Website kan links bevatten naar andere door derden geëxploiteerde websites en faciliteiten of aan Brother verwante ondernemingen. Deze links dienen slechts ter informatie. Brother heeft geen controle over de inhoud van deze websites of faciliteiten en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik daarvan. Gebruik van deze websites is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die op deze websites van toepassing zijn en daarop worden vermeld.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarin genoemde documenten en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of het onderwerp daarvan of de totstandkoming daarvan (waaronder contractuele geschillen of vorderingen) worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd naar Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde zijn uitsluitend bevoegd om te oordelen over alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze Website of deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden overigens uitdrukkelijk het recht voor om in uw thuisland of enig ander relevant land een procedure tegen u in te leiden wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Het is ons toegestaan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. Aangezien deze wijzigingen voor u bindend zijn, wordt u geacht van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Sommige van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze Website worden gepubliceerd.