ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacyverklaring

Brother International (Belgium) NV exploiteert de website online.brother.be (de “ Website ”). Wij hechten belang aan de bescherming van uw privacy.

In het kader van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ”Wet“) is Brother International (Belgium) NV, een vennootschap geregistreerd in België onder nummer RPR 0411.519.530, gevestigd te – Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden (“Brother”), de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de door of in verband met deze Website verzamelde informatie.

In dit Privacybeleid (tezamen met onze Gebruiksvoorwaarden Website en Cookiekennisgeving wordt de basis uiteengezet waarop Brother persoonsgegevens verwerkt die zij van u als gebruiker van deze Website, als gast of geregistreerd gebruiker, verzamelt.

Indien u gebruikmaakt van een bepaalde dienst of een bepaald product aanschaft dat beschikbaar is via deze Website, kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is dus van belang dat u het privacybeleid en andere van toepassing zijnde voorwaarden leest voor iedere dienst die u gebruikt. Indien en uitsluitend voor zover sprake is van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen dat privacybeleid of die bijkomende voorwaarden en dit Privacybeleid, prevaleren het privacybeleid en voorwaarden voor een bepaalde dienst of een bepaald product boven dit Privacybeleid.

Daarnaast kunnen op deze Website links staan naar en van websites van onze partner-netwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat, wanneer u een link volgt naar een van dergelijke websites, die websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Brother geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dat beleid aanvaardt. Leest u eerst deze beleidsregels door voordat u persoonsgegevens aan deze websites doorgeeft.

Welke informatie verzamelen wij?

Brother kan gegevens over u verzamelen en verwerken zoals:

Mogelijk door u verstrekte informatie bij het invullen van formulieren op deze Website, of het aanbieden of ter beschikking stellen van informatie aan deze Website. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie die u heeft verstrekt bij het registreren als gebruiker van deze Website of voor via de Website ter beschikking gestelde diensten.

Wanneer u om welke reden ook contact met ons opneemt, kan Brother die correspondentie opslaan.

Bijzonderheden van uw bezoek aan onze Website en de bronnen die u op of via de Website consulteert.

Cookies

Brother maakt gebruik van cookies op de Website.

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die naar uw browser worden verzonden en van uw browser worden opgehaald door een website. Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie op te halen en op te slaan over u of uw apparaat (computer, tablet of mobiel apparaat), die vervolgens vooral worden gebruikt om uw gebruik van internet te personaliseren, zowel op deze Website als op andere websites die u bezoekt.

Vrijwel alle moderne websites maken gebruik van cookies, en Europese regelgeving op het gebied van privacy vereist dat u toestemming verleent voor elk gebruik van cookies, met uitzondering van die cookies die noodzakelijk zijn om u vanaf de website de informatie en diensten te bieden waar u om verzoekt.

Hieronder volgt een gedetailleerde lijst van de cookies die op onze site kunnen worden gebruikt als u daarvoor toestemming verleent.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te navigeren en gebruik te maken van de functionaliteit, bijvoorbeeld voor de toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt verzocht, zoals winkelmandjes of elektronisch betalen, niet worden aangeboden.

Naam

Doel

.ASPXAUTH

wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker geverifieerd is.

ASP.NET_SessionId

Algemene sessiecookie, ingesteld door de server, gebruikt om de sessiestatus bij te houden. Deze cookie stelt de site in staat selecties en voorkeuren van de gebruiker bij te houden.

BIGipServerp

Verwerking Beveiliging/Ecommerce.

Brother_TerritorySelect

Onthoudt de geografische locatie van een gebruiker

brother-online#lang

Sessiecookie waarin de taalvoorkeur van een gebruiker wordt opgeslagen.

BrotherOnline_Basket

Wordt gebruikt in samenhang met ecommerce-functies op deze site.

omnijoin#lang

Sessiecookie ingesteld door de server. Wordt gebruikt door de WebConf-functionaliteit van Brother, het waarschijnlijke doel van deze cookie is het vasthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker.

omnijoin#sc_mode

Sessiecookie ingesteld door de server. Wordt gebruikt door de WebConf-functionaliteit van Brother.

pp

Verwerking Beveiliging/Ecommerce;

sc_fv

Sessiecookie voor het vasthouden van gebruikersvoorkeuren.

sdn#lang

Sitecore - provider van het Content Management System;

shell#lang

Sessiecookie ingesteld door de server. Het waarschijnlijke doel van deze cookie is het vasthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker.

sitecore_userticket

Sessiecookie gebruikt door het CMS van Site Core voor het bijhouden van gebruikerssessies

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het vaakst bezoeken, en of webpagina’s foutberichten naar de gebruiker verzenden. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt bij elkaar gevoegd en is daarom anoniem. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te optimaliseren.

Naam

Doel

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten

__utma

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmb

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmc

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmz

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

Cookies voor delen op een sociaal netwerk

Deze cookies worden ingesteld door een reeks social mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze webinhoud te delen met uw vrienden en netwerken. Deze cookies kunnen uw browser volgen op andere sites en bouwen een profiel op van uw interesses. Dat kan gevolgen hebben voor de inhoud en de berichten die u krijgt te zien op websites die u bezoekt. Als u echter geen gebruikmaakt van die andere diensten, worden de cookies mogelijk niet ingesteld door onze site. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, worden deze tools voor delen mogelijk niet weergegeven of kunt u er geen gebruik van maken.

Naam

Serviceprovider

__atuvc

AddThis

__utma

Twitter

__utmv

Twitter

__utmz

Twitter

_atshc

AddThis

bt

AddThis

datr

Facebook

di

AddThis

dt

AddThis

external_referer

Twitter

guest_id

Twitter

k

Twitter

loc

AddThis

locale

Facebook

lsd

Facebook

NID

Google

PREF

YouTube

psc

AddThis

reg_ext_ref

Facebook

reg_fb_gate

Facebook

reg_fb_ref

Facebook

ssc

AddThis

ssh

AddThis

sshs

AddThis

uid

AddThis

uit

AddThis

use_hitbox

YouTube

uvc

AddThis

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

wd

Facebook

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Brother kan op de volgende manieren de informatie die wij over u in ons bezit hebben, gebruiken:

Voor het op de Website aanbieden van inhoud en informatie op de meest geschikte wijze voor u en de apparatuur en het toestel waarmee u de Website bekijkt.

Om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u van Brother had gevraagd of waarvan Brother meent dat deze interessant voor u zijn en waarvoor u toestemming heeft gegeven om hiervoor benaderd te worden.

Voor het beheren en administreren van uw account en om contact met u op te nemen zoals dit van tijd tot tijd noodzakelijk kan zijn in verband met uw gebruik van de Website en/of de diensten die daarop worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatieverstrekking over wijzigingen in onze diensten op de Website en de basis waarop deze worden verleend.

Brother kan onder bepaalde omstandigheden geaggregeerde informatie over de gebruikers van de Website aan derden verstrekken. Dit kan informatie zijn over uw computer, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en het type browser, voor systeembeheer en het doorgeven van geaggregeerde informatie aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de browsinghandelingen en -patronen van onze gebruikers. De persoon in kwestie blijft anoniem.

Brother zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. In ieder geval betekent dit behoud niet meer dan twee (2) jaar na het laatste contact tussen u en Brother.

Waar wij uw gegevens opslaan

In het algemeen zal Brother uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte opslaan en verwerken. De gegevens die Brother van u verzamelt kunnen echter worden overgedragen naar en opgeslagen op servers van aan ons gelieerde ondernemingen in landen buiten de Europese Economische Ruimte; ze bieden niet in alle gevallen een voldoende beschermingsniveau. Brother tracht er zorg voor te dragen dat uw persoonsgegevens wél een gelijkwaardige mate van bescherming krijgen.

Brother en al haar dochterondernemingen hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben diverse technische en organisatorische mechanismen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang. Dit omvat maatregelen om de fysieke en elektronische toegang en overdracht van persoonsgegevens te regelen. Uw persoonsgegevens worden ook beschermd door de geheimhoudingsovereenkomsten gesloten met onze medewerkers.

Hoewel Brother zich inspant om uw persoonsgegevens te beschermen zodra Brother deze ontvangt, is overdracht van informatie aan ons of van ons via het internet niet volledig veilig en geschiedt online verzending van uw gegevens aan ons op uw eigen risico. Voor alle duidelijkheid: Brother aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door u geleden verlies of schade als gevolg van dergelijke verzending.

Waar Brother u een wachtwoord heeft gegeven (of u zelf een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de Website of uw geregistreerde gebruikersaccount, dient u dit wachtwoord niet met anderen te delen.

Bijwerken van uw gegevens

Bij de verzending van informatie naar de Website dient u ervoor te zorgen dat deze informatie juist is en ons te laten weten wanneer deze informatie verandert, zodat wij geen onjuiste informatie over u in ons bezit hebben. Indien u een account voor de Website hebt aangemaakt, kunt u zelf te allen tijde uw persoonlijke gegevens bijwerken door in te loggen op uw account.

Openbaarmaking van uw gegevens

Brother kan uw persoonsgegevens doorgeven aan elk lid van haar groep, namelijk alle ondernemingen controle uitoefenend op, gecontroleerd door of onder dezelfde controle als Brother, het begrip van 'controle' vastgesteld overeenkomstig met Artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze mededeling is enkel van toepassing voor de doeleinden uiteengezet in de sectie "Hoe wij uw gegevens gebruiken" hierboven.

Deze vennootschappen van de groep kunnen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Voor meer details, consulteer de sectie “Waar wij uw gegevens opslaan".

Ook kan Brother uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

- Indien Brother een onderneming of activa verkoopt, in welk geval Brother uw persoonsgegevens kan doorgeven aan de potentiële koper van deze onderneming of activa;

- Indien Brother of de meerderheid van haar activa door een derde wordt verworven, in welk geval uw persoonsgegevens en alle overige klantengegevens in het bezit van Brother tot de overgedragen activa behoren;

- Indien Brother diensten uitbesteedt waarvoor de verwerking van uw gegevens nodig is, bijvoorbeeld indien zij een derde inhuurt voor het hosten en onderhouden van deze Website of gebruik maakt van een derde voor het aanbieden van bepaalde diensten aan u in verband met deze Website; en

- Indien Brother gehouden is uw persoonsgegevens door te geven of te delen om zich aan een wettelijke verplichting te houden, of om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen, of ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van enig persoon.

Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk III van de Wet bent u gerechtigd uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te corrigeren. U kunt zich tevens, op basis van gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brother. Indien u zich, op basis van gegronde redenen, verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brother, dient u er zich bewust van te zijn dat Brother mogelijkerwijs niet in de gelegenheid zal zijn u toegang tot of gebruik van de Website te verschaffen en/of u diensten aan te bieden die op de Website worden aangeboden.

U kunt uw recht tot inzage en correctie uitoefenen door contact op te nemen met Brother via info@brother.be. U kunt uw recht tot verzet op basis van gegronde redenen uitoefenen door het sturen van een brief naar Brother op het volgende adres: Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden.

Brother zal u bij het verzamelen van uw gegevens informeren indien zij van plan is uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dit gebruik te voorkomen wanneer Brother uw gegevens verzamelt. Mocht u op een later tijdstip van gedachten veranderen, dan kunt u dit Brother laten weten door contact op te nemen via info@brother.be.

Mocht u toegang willen hebben tot alle informatie die wij over u in ons bezit hebben, dan zal Brother dit verzoek in behandeling nemen in overeenstemming met de Wet zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangepast of aangevuld. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Brother kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, en zal dit op deze pagina of elders op de Website aangeven. Aangezien deze wijzigingen voor u bindend zijn, wordt u geacht van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.

Contact

Voor verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens en over de betekenis van termen gebruikt in dit Privacybeleid, gelieve de website te bezoeken van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) op het adres http://www.privacycommission.be/nl.

Indien u specifieke vragen of problemen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@brother.be.